Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zezwolenie na lokalizację budowy/przebudowy zjazdu

Zezwolenie na lokalizację budowy/przebudowy zjazdu

 

Budowa zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych może być wykonana w oparciu o procedurę zezwolenia na lokalizację. 
Wyjątkiem są zjazdy z drogi krajowej, które mogą być budowane jedynie w oparciu o pozwolenie na budowę.

Zjazd publiczny -  określony przez zarządcę drogi jako zjazd z drogi publicznej, co najmniej do jednego    budynku, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.

Zjazd indywidualny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd z drogi publicznej do jednego lub kilku     budynków użytkowanych indywidualnie.

Zjazd z drogi wewnętrznej należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa droga.

 

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony, wygasa jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

 

Jak załatwić sprawę:

W przypadku występowania z wnioskiem o lokalizację lub przebudowę zjazdu indywidualnego, publicznego należy:

1. Złożyć pisemnie lub wysłać pocztą do Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy wypełniony osobiście lub przez pełnomocnika Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację budowy/przebudowy zjazdu, który powinien zawierać:

- dane osobowe, adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy właściciela/li lub użytkownika/ów nieruchomości, którą ma obsługiwać projektowany zjazd;

- nazwę ulicy, nr działki, nazwę obrębu;

- opis przeznaczenia zjazdu np. budynek mieszkalny, budynek mieszkalny z częścią usługową, obsługa prowadzonej działalności gospodarczej, działka rekreacyjna itp.;

- podpis właściciela/li lub użytkownika/ów nieruchomości.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie ZDM (I p. pok. 105).

2. Do wniosku należy dołączyć:

- aktualne mapy do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 (mapa zasadnicza z nakładką ewidencyjną) – 2 sztuki, na mapach należy zaznaczyć kolorem czerwonym planowaną lokalizację zjazdu oraz opisać rodzaj zjazdu (indywidualny lub publiczny), zaparafować mapy;

- kserokopię decyzji o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku zmiany zagospodarowania działki wypis z rejestru gruntów;

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, którą ma obsługiwać zjazd;

- w przypadku załatwiania spraw prze pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;

- oryginał uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty

- 82,00 zł - za wydanie decyzji zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zm.)

- 17,00 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zm.)

- 5,00 zł - za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (w przypadku złożenia odpisu/wypisu/ lub kopii pełnomocnictwa należy okazać jego oryginał celem poświadczenia za zgodność) zgodnie z częścią II załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zm.)

 

Opłatę skarbową wnosi się:

- na konto Urzędu Miasta w Legnicy.

nr rachunku: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

Urząd Miasta Legnicy

Plac Słowiański 8

59-220 Legnica

- w kasie Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska).

 

 

Zjazdy przeznaczone wyłącznie do obsługi celów mieszkaniowych nie podlegają opłacie skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

 

Kontakt

Zarząd Dróg Miejskich - 76/756-46-00,  76/852-34-83

Zarząd Dróg Miejskich- Dział techniczny (zjazdy) - 76/756-46-05

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz.1282 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 140, poz. 1481).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-19 22:15przez:
Opublikowano:2021-05-19 22:15przez:
Podmiot udostępniający: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Odwiedziny:2762

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.