Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie  pasa drogowego  w drodze  decyzji  administracyjnej

 

Pas drogowy drogi publicznej został zdefiniowany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz.U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.):

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w  którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z  prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

 

Zgodnie z w/w ustawą zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

Wyróżnia się cztery rodzaje zajęć pasa drogowego, w celach:

  1. Prowadzenia robót w pasie drogowym;
  2. Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
  4. Na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

 

Prowadzenie  robót w pasie drogowym

Prowadzenie robót w pasie drogowym jest poprzedzone:

1. uzyskaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej, zezwalającej na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzenia lub obiektu budowlanego, w szczególności: 

- decyzji zezwalającej lokalizację zjazdu w przypadku wykonywania zjazdu z drogi publicznej 
- decyzji zezwalającej  na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

2. uzgodnieniem z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia

3. uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych

 

Awaryjne zajecie pasa drogowego

W przypadku konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego, oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. Za wejście w pas drogowy, o którym mowa w ust. 14, bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną.

 

Umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej jest poprzedzone:

- uzyskaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej, zezwalającej  na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

- uzgodnieniem z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;

- uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

- uzyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym opisanym w pkt. 1.

 

Umieszczania w pasie  drogowym  obiektów budowlanych  niezwiązanych z potrzebami  zarządzania drogami  lub potrzebami  ruchu drogowego  oraz reklam

Procedurę rozpoczyna złożenie wniosku o zajęcie pasa drogowego.

 

Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3

Procedurę rozpoczyna złożenie wniosku o zajęcie pasa drogowego.

 

Jak załatwić sprawę

W celu załatwienia sprawy należy:

- uzyskać wszystkie potrzebne dokumenty poprzedzające prowadzenie robót bądź umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (j. w.);

- złożyć lub wysłać pocztą wypełniony osobiście lub przez pełnomocnika (dołączyć pełnomocnictwo) odpowiedni Wniosek o decyzję administracyjną związaną z zajęciem pasa drogowego: (wzory poszczególnych Wniosków w załączeniu) wraz z odpowiednimi załącznikami wymienionymi we wniosku.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie ZDM (I p. pok. nr 105).

Kompletny Wniosek o decyzję administracyjną związaną z zajęciem pasa drogowego należy składać minimum 14 dni przed planowanym terminem zajęcia. Złożenie Wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić dopiero po uzyskaniu decyzji administracyjnej, zezwalającej na zajęcie pasa drogowego

 

Opłaty

Złożenie Wniosku o decyzję administracyjną związaną z zajęciem pasa drogowego nie podlega opłacie.

Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczona będzie w treści decyzji administracyjnej, w wysokości wynikającej z Uchwały Nr XXIII/240/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia  28 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. Należy ją wnieść w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie spowoduje naliczenia odsetek ustawowych.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.

 

Kontakt

Zarząd Dróg Miejskich - 76/756-46-00 lub  76/852-34-83

Zarząd Dróg Miejskich/Zajęcie pasa - 76/756-46-05

Zarząd Dróg Miejskich/Awarie - 76/756-46-10

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post. administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481);

OBWIESZCZENIE NR 6/2013 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr XXIII/240/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. U/XXIII/240/4).

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-19 22:04przez:
Opublikowano:2021-05-19 10:50przez:
Podmiot udostępniający: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Odwiedziny:5886

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.