Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich

Informacje ogólne

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy został utworzony Uchwałą Rady Miasta Nr LV/393/94 z dnia 24.01.1994 r. jako zakład budżetowy a w dniu 01.01.1996 roku uchwałą Rady Miejskiej Legnicy przekształcony w jednostkę budżetową.

Zgodnie ze Statutem jest jednostką organizacyjną Gminy Legnica, a jej siedzibą i zakresem działania jest miasto Legnica.

Zarządzamy następującymi obszarami funkcjonowania miasta:

- drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi w granicach administracyjnych miasta Legnicy,

- drogami wewnętrznymi zarządzanymi przez Prezydenta Miasta Legnicy,

- siecią kanalizacji deszczowej,

- oświetleniem dróg i placów na terenie miasta.

 

Do zadań Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy należą w szczególności:

 1. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 3. Pełnienie funkcji inwestora;
 4. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 7. Koordynacja robót w pasie drogowym;
 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych przewidzianych ustawą o drogach publicznych;
 9. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 10. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 11. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 12. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 13. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 15. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 16. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 17. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 18. Zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych na drogach publicznych;
 19. Budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe;
 20. Budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów;
 21. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych w zakresie uregulowanym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. z późn. zm.;
 22. Wprowadzenie płatnego parkowania na drogach publicznych;
 23. Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nie uiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta Legnicy w strefie Płatnego Parkowania;
 24. Wykonywanie zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem dróg w granicach administracyjnych miasta;
 25. Nadzór, wprowadzanie oraz modernizacja Inteligentnych Systemów Transportowych w umieszczonych w pasie drogowym;
 26. Przygotowywanie zezwoleń na wjazd dla pojazdów powyżej 12t DMC.
 27. Budowa i utrzymanie oświetlenia ulic i placów na terenie gminy,
 28. Budowa i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg będących w zarządzie jednostki.

 

Działamy na podstawie przepisów prawa, a zwłaszcza na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami);
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zmianami);
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U2016, poz. 23 z późn. zmianami
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zmianami);
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami)
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmianami);
- Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zmianami);
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, z 2010 r., poz. 526 z późn. zmianami);
- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. , poz. 647 z późn. zmianami);
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami);
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zmianami);
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz 907 z późn. zmianami);
- Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zmianami);
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, z późn. zm);
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku  prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm.);
- Uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XX/154/95 z dnia 11.12.1995 r. ws. przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy; (.pdf);
- Uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XLVII/491/06 z dnia 26.06.2006 r. ws. nadania Statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Legnicy (.pdf);
- Uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr III/30/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Legnica lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg (.pdf);
-- Uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XXXVIII/398/13  z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na  drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania (.pdf)
- innych przepisów prawa polskiego i lokalnego prawa.

 

Ilustracja przebiegu głównych dróg w mieście

Oświetlenie drogowe na terenie Legnicy

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-19 21:26przez:
Opublikowano:2021-05-19 21:26przez:
Podmiot udostępniający: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Odwiedziny:2633

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.