Zarząd Dróg Miejskich

Karta pojazdu elektrycznego

Karta pojazdu elektrycznego uprawnia do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.

Dokument mogą uzyskać osoby, które przedłożą w Zarządzie Dróg Miejskich w Legnicy następujące dokumenty:

1) dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego,

2) świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające emisję CO2, w warunkach miejskich nie przekraczającą 100g/km - w przypadku pojazdów hybrydowych,

3) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy osoba nie jest jego właścicielem.

 

Kartę pojazdu elektrycznego wydaje się nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.

Dokument traci ważność z chwilą zmiany danych, na podstawie których została wydana lub z upływem terminu jej ważności.     

 

Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek użytkownika pojazdu.