Zarząd Dróg Miejskich

Rachunki bankowe

Prosimy o kierowanie wpłat na następujące rachunki bankowe:

 

20 1090 2066 0000 0001 0350 6390

Santander Bank Polska S.A
Oddział w Legnicy

Wpłaty z tytułu m.in. :

- opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju w SPP (oprócz tytułów wykonawczych),

- opłaty za przejazdy przejazdów nienormatywnych,

- opłat za  korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

- wezwań do zapłaty z tytułu kosztów na zabezpieczenie i oznakowanie miejsca kolizji.

 W tytule operacji należy podać typ sprawy, jakiej wpłata dotyczy wraz z numerem dokumentu za jaki jest wnoszona (np. nr decyzji, wezwania, zezwolenia).

 


 

39 1090 2066 0000 0005 4200 5412

Santander Bank Polska S.A
Oddział w Legnicy

Wpłaty z tytułu m.in.:

- wadiów przetargowych,

- zabezpieczeń należytego wykonania umów,

- wszystkie innych wpłaty związane z zabezpieczeniami do umów zawartych z ZDM

 


 

97 1240 3464 1111 0010 4710 1688

Bank Pekao S.A.

III Oddział we Wrocławiu 

Rachunek do dokonywania wpłat dot. tytułów wykonawczych (za parkowanie, zajęcie pasa drogowego).