Zarząd Dróg Miejskich

Pojazdy nienormatywne (zezwolenia)

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I

 

Pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu. Wydaje je zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany.

Z wnioskiem może wystąpić/zainicjować sprawę właściciel pojazdu bądź inwestor, na rzecz którego świadczona jest usługa. 

KATEGORIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

 

Zezwolenie

Pojazdy nienormatywne

Drogi

kategoria I

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

gminne,

powiatowe,

wojewódzkie

wskazane w zezwoleniu

 

Jak załatwić sprawę:

W celu załatwienia sprawy należy:

- złożyć osobiście (przez pełnomocnika) lub wysłać pocztą wypełniony Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I (wzór w załączeniu) wraz z dowodem wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie ZDM (I p. pok. nr 105).

Zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.

Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.

 Opłaty: 

Za zezwolenie:

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:

w kategorii I:

a) 50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b) 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c) 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

 

Opłatę za zezwolenie i wypisy należy wnieść na konto Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.

nr rachunku: 20 1090 2066 0000 0001 0350 6390

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy

Wojska Polskiego 10

59-220 Legnica

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za przejazd pojazdu nienormatywnego za okres:…”.

 

Opłata skarbowa:

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł wnosi się:

 - na konto Urzędu Miasta w Legnicy.

 nr rachunku: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

Urząd Miasta Legnicy

Plac Słowiański 8

59-220 Legnica

- w kasie Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska).

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 366, z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 764, z późn. zm.).

(Pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z  2017 poz. 128). )