Zarząd Dróg Miejskich

PRZEBUDOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ UL. LIBANA

26 marca 2017

„ODNOWA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH W REJONIE UL. H. POBOŻNEGO - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ UL. LIBANA”

Wartość projektu: 817.717,26 zł
Kwota dofinansowania: 511.690,95 zł
Okres realizacji: 26.03.2009 - 27.10.2011.
Numer umowy: UDA-RPDS.09.01.00-02-155/09-00 z dnia 26.05.2010 r.
Fundusz: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Numer i nazwa Priorytetu / Działania / Poddziałania:
Priorytet IX: Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)
Działanie 9.1: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Jednym z założeń w pracach nad projektem stało się ożywienie społeczno–gospodarcze i turystyczne obszaru rewitalizowanego poprzez przebudowę infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana przy wykorzystaniu zasad estetyki i ładu przestrzennego.

Dodatkowo założono:

- dostosowanie funkcjonalności i poprawę jakości przestrzeni publicznej,

- poprawę bezpieczeństwa pieszych i innych użytkowników drogi,

-dostosowanie przebudowywanej infrastruktury przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- stymulowanie rozwoju przestrzennego miasta  i poprawa estetyki jego krajobrazu.

W ramach projektu przebudowano chodnik wzdłuż ulicy, zamontowano elementy małej architektury (w tym dwie wiaty przystankowe), odtworzono zjazdy publiczne, zamontowano słupy oświetleniowe i nasadzono świeżą zieleń.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Ul. Libana

    Ul. Libana