POŁUDNIOWO - ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2017

„POŁUDNIOWO - ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI, W TYM - PRZEBUDOWA PARKINGÓW W REJONIE ZAMKU PIASTOWSKIEGO”

Wartość projektu: 2.430.039,11 zł
Kwota dofinansowania: 1.629.928,41zł
Okres realizacji: 22.12.2010 - 28.12.2012 r.
Numer umowy: POIG.06.04.00-00-012/10 z dnia 30.09.2010 r.
Fundusz: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Numer i nazwa Priorytetu / Działania / Poddziałania:Oś priorytetowa 6:Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Projekt zakładał stworzenie Południowo-zachodniego Szlaku Cysterskiego – liniowego produktu turystycznego przebiegającego przez główne korytarze tranzytowe. W ramach realizacji projektu przewidziano również stworzenie systemu informacyjno-promocyjnego infokiosków i bazy internetowej oraz spójnego oznakowania trasy, obiektów i elementów infrastruktury turystycznej pod jedną marką.

Na szlaku powstała także podstawowa infrastruktura turystyczna, tj. parkingi, sanitariaty oraz punkty informacji turystycznej.

Projektu wpłynął na podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju i województw w nim uczestniczących, a także promocję w kraju i za granicą pocysterskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Polską. 

W ramach projektu Legnica przebudowała podstawową infrastrukturę turystyczną tj.:

- przy Zamku Piastowskim (w jego rejonie przebiega Południowo-Zachodni Szlak Cysterski w Legnicy) wykonano: 19 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), chodniki, jezdnię dojazdową do Zamku, oświetlenie (14 latarni), renowację figury św. Nepomucena (oryginał przekazano do Lapidarium Muzeum Miedzi, a w jej miejsce postawiono kopię figury), kanalizację deszczową, oznakowanie i zieleń,

- przy ul. Piastowskiej wykonano: 13 miejsc parkowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych), jezdnię i zatokę autobusową (2 miejsca postojowe dla autobusów), chodniki, wjazdy, małą architekturę, kanalizację deszczową i sanitarną, przyłącze wodociągowe oraz oświetlenie (9 lamp).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie