PRZEBUDOWA DRÓG W REJONIE UL. H. POBOŻNEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2017

„ODNOWA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH W REJONIE  UL. H. POBOŻNEGO - PRZEBUDOWA DRÓG NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM”

Wartość projektu: 5.439.558,92 zł
Kwota dofinansowania: 3.750.140,15 zł
Okres realizacji: 01.06.2009 r. - 30.11.2010 r.
Numer umowy: UDA-RPDS.09.01.00-02-152/09-00 z 25.08.2010 r.
Fundusz: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Numer i nazwa Priorytetu / Działania / Poddziałania:
Priorytet IX: Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)
Działanie 9.1: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Celem ogólnym projektu było ożywienie społeczno–gospodarcze i turystyczne oraz poprawa możliwości komunikacyjnych obszaru rewitalizowanego poprzez przebudowę dróg leżących w jego obszarze przy wykorzystaniu zasad estetyki i ładu przestrzennego.

Cele szczegółowe:

- skomunikowanie obszaru rewitalizowanego z drogą krajową nr 94 i  ul. Wrocławską,

-zwiększenie przepustowości i nośności dróg, co wpłynie na bezpieczeństwo i poprawę warunków ruchu drogowego na obszarze rewitalizowanym,

-usprawnienie przejazdu przez obszar rewitalizowanym i przywrócenie drożności układu komunikacyjnego w rejonie ul. H. Pobożnego,

-dostosowanie przebudowywanej infrastruktury drogowej do potrzeb osób niepełnosprawnych

-stymulowanie rozwoju przestrzennego miasta  i poprawa estetyki jego krajobrazu.

Przedmiotem zadania była przebudowa dróg na terenie kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Wrocławską, Kartuską, Wałami Poniatowskiego i ul. J. Libana w Legnicy, obejmująca:

- ulicę H. Pobożnego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Kartuską (dł. 267,13 m),

- ulicę B. Chrobrego, od skrzyżowania z ul. Kartuską do skrzyżowania z ul. H. Pobożnego (dł. 286,45 m),

- ulicę Przeskok łączącą ulice H. Pobożnego i B. Chrobrego  (dł. 49,30 m),

- drogę dojazdową do placu manewrowego i parkingu, plac manewrowy i parking przyuliczny (dł. odcinka przebudowywanego – 65,76 m).

W ramach projektu wykonano remont obiektów, nawierzchnie drogowych, jezdni, chodników i miejsc postojowych. Zainstalowano nowe oświetlenie pasa drogowego. Jednocześnie zagospodarowano niską zieleń oraz urządzono bezpieczeństwo dla ruchu pieszych.

Przebudowa dróg poprawiła bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego na obszarze rewitalizowanym poprzez dostosowanie geometrii obiektów drogowych, nawierzchni i organizacji ruchu drogowego do obowiązujących przepisów i standardów. Teren stał się przez to atrakcyjny dla mieszkańców i turystów.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Ul. Pobożnego

    Ul. Pobożnego